Golf de pals El primer camp de golf de la Costa Brava (+34) 972 667 739
Català Español English Français
Reserva els teus Green Fees

Avís legal

El lloc web i el domini golfdepals.com corresponen a GOLF PLATJA DE PALS S.A., amb CIF A17012170 i domicili a Carrer del Golf, 64, de Pals (CP 17256), adreça electrònica info@golfdepals.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona, Fulla 438, Foli 32, Volum 84, Llibre 22, Secció 3

Propietat intel·lectual i industrial:

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a GOLF PLATJA DE PALS, S.A. o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. GOLF PLATJA DE PALS, S.A. presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. GOLF PLATJA DE PALS, S.A. autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç www.golfdepals.com. GOLF PLATJA DE PALS, S.A. es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.golfdepals.com/ (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que GOLF PLATJA DE PALS, S.A. actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això GOLF PLATJA DE PALS, S.A. manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a GOLF PLATJA DE PALS, S.A. fins a la contractació expressa d’una comanda.

GOLF PLATJA DE PALS, S.A. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

GOLF PLATJA DE PALS, S.A. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.